Aktuāli

Paldies visiem, kas interesējas par mūsu mājas lapu un biedrības "Pūpe" aktivitātēm !

Vispirms aktuāla informācija tiem, kas meklē piedāvāto virsrakstu informāciju, bet daudzas sadaļas atrod tukšas. Tur pie vainas ir milzīgais materiālu apjoms, kas pagaidām vēl pašas biedrības spēkiem sabiedriskā kārtā apstrādājams līdz publiskojamai un viegli uztveramai formai. Tāpēc vietne pildās lēni. Par to lūdzam mūs atvainot!

Šobrīd aizpildītas, un tātad lasāmas un komentējamas ir sekojošas sadaļas:

 - pilnīgi viss par Biedrību "Pūpe";

 - sadaļā Pūpe:    Babītes vēsture - Ievadam, Nosaukumi, Kara mantojums - Brāļu kapi ,  Infrastruktūras attīstība - Dzezceļa attīstība, Pūpes platforma, Babītes stacija; Apbūves attīstība - Nozīmīgākās būves - Pūpes krogs, Meža muiža, Babītes stacijas ēka.  Izziņas materiāli - Nepublicētie avoti, Literatūra.                                                                     - sadaļā Pūpes parks: lielākā daļa, izņemot Augu meklēšanas programmu (tā ir izstrādāta, taču, visticamāk, netiks publicēta, jo prasa milzu darbu, lielus servera resursus, turklāt tagad katrs var sameklēt sev vajadzīgo ātri interneta plašumos). Sadaļas Stādījumi un Kolekcija vēl nopietni precizējamas un papildināmas, publiskoti vien augu saraksti, precīzu kolekcijas uzskaiti ar augu izcelsmi un izvietojumu atstājot autoru īpašumā, lai izslēgtu to negodprātīgu izmantošanu.                                     

 

Situācija ar „Mežziņu” ēku - (bijusī Meža muiža)

2014. gada janvārī Biedrības rīcībā nonāk informācija, ka pēc Babītes pašvaldības pasūtījuma ir veikta divu bijušās Meža muižas kompleksa ēku (tagad „Mežziņi”) tehniskā apsekošana un ir sagatavots atzinums par to tehnisko stāvokli – tās atzītas par avārijas stāvoklī esošām un nojaucamām.

Babītes pašvaldības vadītājs biedrībai savulaik ir atzinis, ka pēc pašreizējo iemītnieku pārvietošanas pavasarī ir paredzēts ēkas nojaukt.

2014. gada 26. janvārī biedrība vēršas pie Babītes novada domes un tās Attīstības komitejas ar vēstuli Par Mežziņu ēku, pievienojot pielikumā gadu iepriekš pašvaldībai adresētu vēstuli Par muzeja ideju, kas līdz adresātam nebija nonākusi.

Biedrība nesaņem ne Babītes novada Domes, ne tās Attīstības komitejas atbildi, bet nesaņem arī iebildumus šajā sakarā. Tāpēc 2014. gada 14. martā biedrība iesniedz Valsts kultūras pieminekļu inspekcijai sagatavotu dokumentu paketi (iesnieguma teksts) ar lūgumu piešķirt Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusu ēkai „Mežziņi”, kas atrodas Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ņemot vērā minētās ēkas (un kopumā visa bijušās Meža muižas kompleksa) kultūrvēsturisko nozīmi Babītes ciema attīstības kontekstā.

Vienlaikus, ņemot vērā ēkas reālo apdraudējumu – tā ir atzīta par avārijas stāvoklī esošu un nojaucamu, tiek lūgts vispirms piešķirt tai jaunatklāta kultūras pieminekļa statusu.

Atbildot uz biedrības gatavību klātienē piedalīties lietas izskatīšanā, tā tiek uzaicināta uz Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas sēdi.2014. gada 4. aprīlī. Tajā tiek nolemts lietu izpētīt detalizētāk un virzīt tālāk, informējot par to arī pašvaldību. Komisijas priekšsēdētājs Juris Dambja kungs izsaka ideju, ka ēka varētu kalpot arī kā tās noskaidrojamā arhitekta piemiņas objekts.

Babītes novada domes sēdes 2014.gada 28.maija Protokols N r. 6  #46 :

Izvērtējot augstāk minētos argumentus un Finanšu komitejas 22.05.2014. atzinumu (protokols Nr.5,10.§), atklāti balsojot „par” 13 balsis (A.Ence, T.Tadeušs, J.Bērziņš, R.Bērziņa, D.Kuzņecova, I.Pūķe, I.Dubra, I.Bude, N.Antipenko, J.Ivanovs, E.Vinceviča, I.Bērziņa, G.Senkāns)  „pret” nav balsis, „atturas” nav balsis,

Babītes novada pašvaldības dome nolemj:  Nepiekrist ēkas „Mežziņi” iekļaušanai Valsts kultūras pieminekļu sarakstā.

Tātad Babītes novada vadība šo ēku uzskata vienkārši par graustu. Visticamāk, lielai daļai deputātu par tās vēsturi nav sīkākas informācijas un tāda arī netika sniegta. Biedrības viedoklis un paskaidrojumi prasīti netika, biedrība par sēdi informēta netika un biedrības pārstāvis uz sēdi aicināts netika.

Gaidīsim Pieminekļu inspekcijas lēmumu!  Ja Jums arī ir kas sakāms šajā sakarā, rakstiet šeit!

  Biedrība "Pūpe" jūlija sākumā ir saņēmusi Babītes iedzīvotāju parakstītu (52 paraksti) iesniegumu ar lūgumu nepieļaut šīs vēsturiskās ēkas sabrukšanu vai tīšu nojaukšanu. Iesniegums ir adresēts arī Babītes novada domei un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijai. Parakstītāju vidū ir bijušie mežrūpniecības saimniecības, mežniecības, to struktūrvienību vadītāji (bijušie direktori E. Ezerlīcītis, I. Grugulis), tuvējo māju iedzīvotāji, arī bijušie minētās ēkas darbinieki un īrnieki. Tas tomēr liecina par zinošu cilvēku ieinteresētu attieksmi.

Pieminekļu inspekcija sniedz atzinumu, ka tā NEATBALSTA ēku kompleksa "Mežziņi" iekļaušanu Valsts kultūras pieminekļu sarakstā, taču rekomendē pašvaldībai sadarboties ar NVO (to skaitā biedrību "Pūpe").

Līdz šai dienai Babītes novada pašvaldība nav sazinājusies ar biedrību, bet tai esot plāns ēku nojaukt.

2020. gada marta sākumā ēka "Mežziņi" ir nojaukta. 

Tam iztērēts 14800.- eiro: https://iepirkumi24.lv/iepirkumi/buvnieciba/2020-03-dzivojamas-majas-un-... Tas varēja būt labs sākuma kapitāls ēkas atjaunošanai...

Pieguļošajā teritorijā vēl padomju gados bija iekārtots laukums sporta spēlēm, pārējā - daļēji kopti dārzs un apstādījumi. Vēlāk tika ierīkots smilšu laukums āra volejbolam. No 2020. gada marta līdz 2021. gada augustam ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tiks realizēts pašvaldības projekts par āra trenažieru laukuma izveidi: http://www.babite.lv/lv/ara-trenazieri-babite/ un http://www.babite.lv/lv/lidz-aprila-beigam-babite-uzstadis-sesus-ara-spe...

Biedrības biedrs un grāmatu kolekcionārs P. Grēniņš ir arī patstāvīgi meklējis atbalstu muzeja izveidei Babītes pagastā, lai varētu vienkopus saglabāt un visiem pieejamā veidā izvietot milzīgu bibliogrāfisko retumu kolekciju, piedāvājot arī savu pieredzi un aprīkojumu muzeja darbībai. Viņš ir vērsies ar aicinājumu gan pie Babītes novada domes skat. , gan Pierīgas Partnerības skat., diemžēl atsaucība līdz šim nav saņemta.

Par topošo Pūpes parku Babītes novada pašvaldība nav izrādījusi interesi. Pēc biedrības valdes ierosinājuma pašvaldībai iesaistīties, vismaz savam zemes gabalam ierīkojot žogu, tādējādi palīdzot aizsargāt parka infrastruktūru un stādījumus no postījumiem, pašvaldības atbilde bija noraidoša. Kā vienīgā pretimnākšana tika piedāvāta atkritumu urnas uzstādīšana parka tuvumā.

2016. gada rudenī pašvaldība ir sākusi pārbūves darbus Liepu alejā 17 ar mērķi izveidot tajā plašākas telpas bibliotēkai un jaunas telpas sociālajam dienestam, ko plānots pabeigt 2017.gadā : http://www.babite.lv/lv/apstiprinats-babites-novada-pasvaldibas-budzets-....