Atbalstītāji

Īpašs paldies par dāvāto padomu, zināšanām, par sniegto informāciju, fotogrāfijām, tehnisko un organizatorisko palīdzību, ziedotajiem augiem, sēklām, potzariem, spraudeņiem, dažādiem materiāliem, kā arī ieguldīto brīvprātīgo darbu personīgi:

Inārai Airei

Margai Akmentiņai

Tomam Altbergam

Andai Baumanei (ex. Altgauzenai)

Rihardam Augstkalnam

Anitai Ābelei

Gintai Āboltei

Kasparam Ādamam

Jiří Balatka  (Vsejany, Čehija)

Ingai Baranai

Gintam Bērzem

Dignai un Jānim Bērzēm

Ilzei Bērziņai

Jānim Bērziņam

Andrim Biernim

Viesturam Blumbergam

Aivaram Blūmam

Inārai Bondarei

Gundaram Briekmanim

Jānim Brikmanim

Intaram Cakaram

Gunāram Cankalim

Tamārai Čēmai

Simonai Čeverei

Robertam Daiginam

Arnim Dambim

Zinaīdai un Vitautam Dimantiem

Elfai Dravniecei

Skaidrītei Dreiskai

Zinaīdai Driķei

Inesei Drudzei

Inārai un Pēterim Duļevskiem

Uldim Dūšelim

Lienei Eglei

Edgaram Ezerlīcītim

Ivaram Feldbergam

Herman Geers  (Nīderlande)

Mārtiņam Gillam

Zigmāram Grasim

Gundaram Grasim

Ilmāram Graudiņam

Inai Grosenai

Ignatam Grugulim

Vladimir Halahyja (Slovākija)

Jānim Hartmanim

Brigitai Heniņai

Vijai Hodirevai

Janne Ikola (Somija)

Ārijai Jankovskai

Aldim Jurikam

Marijai un Arnoldam Kaučiem

Guntai un Linardam Kaučiem

Liānai Kiršai

Ilvaram Kliševičam

Dzintrai Knapei

Rihardam Kondratovičam

Venerandai Kosarevai

Aivaram Krastiņam

Jānim Krastiņam

Antrai Krauzei

Sanitai Krūmiņai

Aleksandram Kudrjavcevam (St.-Pēterburga)

Vitoldam Kupčam

Edvardam Kušneram

Svenam Kuzminam

Imantam Kuzņecovam

Ainai Kvēpai

Intai Langei

Ingūnai Leiškalnei

Otīlijai Leitānei

Indrai Lielkājai

Jānim Lismanim

Alīnai Lukjancevai

Ainai Mačai

Artur Maj   (Ryki, Polija)

Ingai Maļinovskai

Mārim Mālkalnietim

Aivaram Markotam

Valdim Martinsonam

Uģim Meņģelim

Sandrai Mertenai

Nadīnei Millerei

Zanei Miļūnai

Gunai Misānei

Edgaram Niedrem

Nikodem Nowaczyk (Kobylin, Polija)

Mārim Opmanim

Indrai Ošurokai

Dainim Ozoliņam

Dacei Pamatai

Dzirkstītei Paņko

Ilgai Paupei

Egilam Pētersonam

Gintai Pētersonei

Ērikai Pickainei

Lienai Pikšenai

Jeļenai Plotņikovai

Agrim Puriņam

Jānim Rasiņam

Dzintrai Riekstiņai

Gunitai Riekstiņai

Lāsmai Riekstiņai

Irīnai Rimšai

Anitai Rozei

Irēnai Rožkalnai

Sandrai Rožņojai

Ārijai Rudlapai

Astrīdai Rullei

Guntaram Saliņam

Ainai un Kārlim Saukāniem

Olgai Savickai

Velgai un Egīlam Sīļiem

Indulim Skrebelim

Sandim Skudram

Arnim Spurdziņam

Andrim Stafeckim

Sarmītei Strautiņai

Romānam Streļčūnam

Jurim Strodam

Joanna & Bronisław Szmit  (Ciechanów, Polija)

Ivetai Šatrovskai

Aivaram Šmukstam

Kristīnei Šternai

Mariusz Talaga (Čehija)

Normundam Teko

Liina Timmermann (Somija)

Visvaldim Tīlibam

Jurim Urtānam

Agijai Urtānei

Zanei Vecvagarei

Valdai Vilītei

Angelīnai Zabelei

Inārai Zablovskai

Arnim Zahovskim

Silvijai Zandbergai

Guntim Zeibārtam

Robertam Zelčam

Gunāram Ziedainim

Egitai Ziediņai

Zanei Zilbertei

Elitai Zīlei - Legzdiņai

Sandrai Zirnei

Aivaram Zonbergam

Mārtiņam Zvīgulim

Rafał Wolski  (Konstantynow Lodzki, Polija)

   Liels paldies ikvienam, kurš pielika savu roku gan biedrības tapšanas gaitā, gan tās organizētajās aktivitātēs, - apkārtnes novadpētnieciskās informācijas vākšanā,  topošā parka teritorijas sakopšanas talkās, kā arī paša parka veidošanā. Biedrība cer uz Jūsu atbalstu arī turpmāk!