Līdzdalība

Biedrības mērķi un uzdevumi nav paveicami bez interesentu iesaistes biedrības aktivitātēs. Kopīgajā darbā būs noderīgas ne tikai čaklas rokas, bet arī redzīga acs, gudrs padoms un arī patiesa labdarība.

 - ja Tu jūti vēlmi pielikt savu roku kādās biedrības rīkotajās talkās vai citās aktivitātēs, ar savu brīvprātīgo darbu palīdzot biedrībai realizēt kādas apjomīgas akcijas, gūt prieku par paveikto kopīgas lietas labā un just atbildību par padarītā saglabāšanu, Tu vienmēr būsi laipni gaidīts Palīgs!

 - ja Tev ir kas sakāms un rādāms par savas sētas, savas apkārtnes vēsturi, nozīmīgiem notikumiem un cilvēkiem, ja Tev ir iespējas un vēlme nodot biedrības, parka vai topošā muzeja vajadzībām kādas šim nolūkam noderīgas lietas, materiālus vai aprīkojumu, palīdzēt ar tehniku vai profesionālu veikumu, veicināt biedrības aktivitāšu atpazīstamību un atbalstu tām, Tu tiksi uzņemts biedrības Atbalstītāju rindās.

 - ja Tev ir iespējas un vēlme sniegt biedrības aktivitātēm finansiālu atbalstu kā ziedojumu konkrētam mērķim vai biedrībai vispār, tu kļūsi par biedrības Mecenātu. Biedrības kā sabiedriskā labuma organizācijas statuss paredz nodokļu atvieglojumus ziedotājiem. (Informāciju par iespējām meklējiet šeit)

 - ja Tu jūti sevī vēlmi regulāri darboties biedrības darbā, Tev ir biedrības specifikai atbilstoša izglītība, iemaņas vai darba pieredze, Tu esi gatavs veikt izpētes darbu arhīvos, muzejos (arī ārvalstīs), vākt un apstrādāt informāciju no vēstures lieciniekiem, iesaistītajiem speciālistiem un citiem pirmavotiem, Tu vari veikt projektu izstrādi, saskaņošanu, fondu piesaisti, Tev ir risinājumu priekšlikumi un jaunas idejas, Tu tiec laipni gaidīts biedrības „Pūpe” rindās par Biedru!

   Par biedrības biedru var kļūt biedrības statūtos un nolikumos noteiktā kārtībā. Pretendents, kurš ir iepazinies ar biedrības saistošajiem noteikumiem, aizpilda speciālu Iestājas veidlapu. Veidlapu var saņemt biedrības birojā, vai digitālā formā aizpildīt šeit un izdrukāt. Tad to parakstītu, iesniedz biedrības valdei, kas statūtos noteiktā kārtībā lemj par pretendenta atbilstību biedra statusam.

  Pateicība jau esošajiem, kā arī topošajiem entuziastiem!