Par biedrību

Biedrības piederību un interešu loku raksturo jau tās nosaukums „Pūpe” - sākotnējais Babītes stacijas nosaukums, kas diemžēl jau zudis no ļaužu vēsturiskās atmiņas. Biedrības līdzšinējā darbība tās atmodināšanā un piepildīšanā ar novadpētniecisku saturu jau ir radījusi jūtamu rezonansi, bet uzrādījusi arī realitāti - novada iedzīvotājiem (un ne tikai jaunajiem ienācējiem) trūkst zināšanu pat par nesenu teritorijas vēsturi. Par to ir ļoti maz informācijas publiskajā telpā, bet dokumentālas liecības izkaisītas dažādos fondos, nozaru vai reģionālajos arhīvos, reizēm pat ārpus Latvijas robežām, līdz šim tās nav profesionāli apstrādātas, apkopotas un publiskotas (pat par Babītes pagastu vai bijušo Piņķu muižu kopumā!). Bet bez tā visa cilvēku vēsturiskā atmiņa ir īsa. Tikai izzinot savas saknes, savas teritorijas vēsturisko mantojumu var veidoties patiess sava novada patriots.

Biedrība darbojas vairākos savstarpēji saistītos virzienos ar kopīgu mērķi – vairot pagasta sakoptību, atpazīstamību un pievienoto vērtību:

  • tiek apzināts un sistemātiski vākts novadpētnieciskais materiāls par Babītes stacijas apkārtnes vēsturi sākot ar ģeoloģisko pagātni līdz pat apbūves un saimnieciskās darbības attīstībai;
  • tiek pilnveidota patstāvīga mājas lapa kā vietne, kur apstrādāt un on-line režīmā uzturēt apjomīgu teritorijas kultūrvēsturisko datu bāzi, nodrošinot abpusēju saiti, informācijas apmaiņā iesaistot visplašāko mērķauditoriju;
  • tiek izstrādāts daudzpakāpju publiska dendroparka projekts Babītē ar domu par pieguļošo teritoriju iekļaušanu kopīgā apstādījumu un atpūtas zonu koncepcijā un apjomīgas augu kolekcijas eksponēšanu;
  • tiek veidots vēl eksistējošo vēsturisko objektu saraksts un meklētas iespējas tos saglabāt, iekļaut kultūrvēsturiskā mantojuma statusā, dažos gadījumos iniciēt restaurāciju un piedāvāt kontekstam atbilstošāku pielietojumu;
  • tiek izstrādāta koncepcija par muzeja izveidi Babītē, kurā izvietot gan jau esošos, gan izpētes procesā iegūstamos novadpētnieciskos materiālus arī taustāmā formā, eksponēt biedrības biedru, kā arī potenciāli citu ieinteresētu personu nozīmīgas kolekcijas, nodot tos publiskai apskatei, tādējādi realizējot biedrības kā sabiedriskā labuma organizācijas statusu.