Izveide

Biedrība "Pūpe" dibināta 2011.gada 10.septembrī.
2011.gada 3.oktobrī biedrība tiek reģistrēta Lauku atbalsta dienestā.
2011.g 3.novembrī iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība.
Biedrības izpildinstitūcija ir valde 2 cilvēku sastāvā: Arturs Orlovskis, Elita Heniņa.
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi.
Biedrības revidents Gunta Ziedaine.
Biedrībā uz 2014. gada 6. maiju darbojas 7 biedri.