Nolikumi un noteikumi

NOLIKUMS  PAR  DALĪBU  BIEDRĪBĀ

Apskatīt nolikumu word formātā var šeit.

 

 1.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI.

                                          

     1.1.  Biedrībā „Pūpe” (turpmāk tekstā  - Biedrība) var iestāties kā fiziska, tā arī

              juridiska persona atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai,

              biedrības Statūtos un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

     1.2.  Par Biedrība biedru var kļūt ikviens, kurš

            - atbalsta Biedrības mērķus un vēlas iesaistīties to sasniegšanā;

            - grib un spēj pielietot savas zināšanas un prasmes Biedrības darbā;

            - ir atbildīgs par savu un Biedrības kopējo darbu un labo vārdu;

            - vēlas darboties sabiedrības labā, nevis gūt personīgo labumu vai peļņu.

     1.3.  Par Biedrības  atbalstītāju  var kļūt ikviens, kurš vēlas piedalīties Biedrības

              darbā, nekļūstot par tās biedru.

     1.4.  Par īpašiem nopelniem Biedrības mērķu īstenošanā un darbības veicināšanā

              atbalstītājs var tikt uzņemts Biedrībā kā Goda biedrs, gūstot iespēju piedalīties

              valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām. Goda biedrs tiek uzņemts ar Biedrības

              valdes lēmumu.

 

 

 2.   PRIVĀTPERSONAS UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

 

 

     2.1.  Paužot vēlmi iestāties Biedrībā, pretendents aizpilda Biedrības valdei adresētu

               iesnieguma veidlapu, pēc brīvas gribas pievienojot tai CV vai citus sevi

               raksturojošus dokumentus.

     2.2.  Iesnieguma veidlapu var saņemt Biedrības valdē vai digitālā formā Biedrības

               mājas lapā.

     2.3.  Iesniedzēja lūgumu Biedrības valde izskata un lēmumu pieņem divu nedēļu   

               laikā no dokumentu iesniegšanas brīža.

     2.4.  Pretendents kļūst par Biedrības biedru ar nākamo dienu pēc pozitīva valdes

               lēmuma.

 

 

 3.   JURIDISKAS PERSONAS UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

 

 

     3.1. Juridiskās personas vēlmi iestāties Biedrībā izsaka Biedrības valdei adresētā

             motivētā iesniegumā uz savas veidlapas.

     3.2. Valde mēneša laikā pieņem lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā ar juridisko  

             personu slēdz savstarpējas sadarbības līgumu. Ar tā parakstīšanas mirkli

             juridiskā persona skaitās par Biedrības biedru – juridisko personu.

 

 4.   BIEDRA TIESĪBAS ir:

 

       

            - piedalīties Biedrības pārvaldē;

            - saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības

               valdes lēmumiem, rīkojumiem un sēžu protokoliem;

            - piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;

            - iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu

               viedokli;

            - pārstāvēt Biedrību statūtos noteikto pilnvaru robežās.

 

 

 

 5.   BIEDRA  PIENĀKUMI ir:

 

       

            - ievērot Biedrības Statūtus un citus saistošos noteikumus;

            - piedalīties Biedrības pārvaldes institūciju lēmumu īstenošanā;

            - pildīt uzticētos uzdevumus Biedrības mērķu sasniegšanā;

            - popularizēt Biedrības darbību; celt tās prestižu;

            - saudzēt Biedrības īpašumu;

            - cienīt savu un citu biedru darbu un laiku;

            - ziņot par izmaiņām personas datos.

 

 

 

 6.   IZSTĀŠANĀS KĀRTĪBA.

 

 

     6.1.  Izstāties no Biedrības var, iesniedzot valdei rakstisku pieteikumu.

     6.2.  Valde to izskata 10 dienu laikā un pēc tam 5 darba dienu laikā dod rakstisku  

              lēmumu.

 

 

 

 7.   IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA.

 

 

     7.1.  Par izslēgšanas iemeslu var kļūt

            - rupji statūtu, nolikumu un citu biedrības saistošo noteikumu pārkāpumi;

            - necieņa vai apzināta kaitniecība attiecībā pret Biedrības darbu un mantu;

            - kopsapulces un valdes lēmumu, savu pienākumu un uzņemto saistību

               tīša nepildīšana;

            - Biedrības mērķu un uzdevumu diskreditācija.

     7.2.  Pēc iepriekšēja brīdinājuma Biedrības valde 10 dienu laikā pieņem motivētu

              lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības. Lēmumu par biedra izslēgšanu

              no Biedrības un šā lēmuma motivāciju valde paziņo rakstveidā

              izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

 

 

 

   

 

    8.    ATBALSTĪTĀJA STATUSS UN PILNVARAS.

         

 

     8.1. Lēmumu par atbalstītāja pieņemšanu vai izslēgšanu pieņem valde.

     8.2. Atbalstītājs var darboties kā

            -  palīgs,  veicot epizodisku darbu  (datu apstrāde, tulkošana, konsultācijas,

                 juridiska palīdzība, saimnieciski darbi u.c.);

            -  informatīvais atbalstītājs,  sniedzot vai izplatot informāciju;

            -  mecenāts,  ziedojot naudu, dāvinot novadpētniecisko materiālu, inventāru,   

                 programmatūru, augu stādus, kā arī citus Biedrības darbā noderīgus līdzekļus

                 un uzskates materiālus.

     8.3. Atbalstītājam jāievēro Biedrības statūti.

     8.4. Atbalstītājs var piedalīties biedru kopsapulcē bez balss tiesībām.

     8.5. Atbalstītājs var pārstāvēt Biedrību un paust tās viedokli savu pilnvaru robežās,

             kuras nosaka valde katrā konkrētā gadījumā. Ja šādu pilnvaru nav, atbalstītājs

             pauž savu personīgo viedokli un nepārstāv Biedrību.

 

 

 

 9.    LIETVEDĪBA.      

 

 

     9.1. Biedra uzņemšanas fakts tiek apstiprināts ar attiecīgu ierakstu iestājas

             Iesniegumā.

     9.2. Biedru uzņemšanas, izstāšanās vai izslēgšanas fakti tiek fiksēti Biedrības  

             Biedru reģistrā.

     9.3. Iesnieguma veidlapā sniegtie personas dati nav publiski izpaužami bez iesniedzēja

             atļaujas neatkarīgi no viņa turpmākā statusa.

  

 

 

 

 PIELIKUMI:

 

   Pielikums Nr. 1 “Iesnieguma veidlapa

   Pielikums Nr. 2 “Biedru reģistra forma”

 

 

 

 

 

 

  Biedrības  „Pūpe” valdes locekļi                                                         A. Orlovskis                                                  

 

 

 

 

                                                                                                               E. Heniņa