Statūti

Apskatīt statūtus word formātā var šeit.

                              1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

 1.1. Biedrības nosaukums ir „ Pūpe ” (turpmāk tekstā - Biedrība).

 1.2. Biedrība ir juridiska persona, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajai kārtībai, saskaņā ar šiem statūtiem, kā arī biedrības nolikumiem un noteikumiem.

 1.3.  Biedrība ir brīvprātīga, neatkarīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija.

 1.4.  Biedrība ir bezpeļņas organizācija. Tās līdzekļus drīkst izmantot tikai Statūtos paredzētiem mērķiem.

 1.5.  Biedrībai ir sava simbolika, logotips. Tā lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar valdes atļauju.

 1.6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.    

                              2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 2.1. Vākt un pētīt dažādos arhīvos, muzejos un pie privātpersonām esošos materiālus par Babītes ciema un pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, teritorijas vēsturi, attīstības gaitu, dabas un cilvēku radītajām vērtībām, savas dzimtas un novada saknēm.

 2.2. Izveidot un uzturēt interneta vietni, kurā būtu publiski pieejama informācija par Babītes pagasta pagātni, tās vērtībām un šodienas aktualitātēm, nodrošinot abpusēju informācijas apmaiņu ar mērķauditoriju, tādējādi iesaistot kopīgā darbā apkārtnes pazinējus, notikumu aculieciniekus un jaunu ideju rosinātājus.

 2.3. Apzināt dabā vēl eksistējošus vēsturiskos objektus un simbolus, meklēt to saglabāšanas, atjaunošanas, kā arī saturam atbilstošas izmantošanas iespējas.

 2.4. Aktualizēt ideju par muzeja izveidi Babītē, kurā bez novadpētnieciskā materiāla varētu izvietot un eksponēt arī citu informāciju vai apkārtējo iedzīvotāju radošās izpausmes – kolekcijas, mākslas darbus u.t.t.

 2.5. Izveidot publiski pieejamu apstādījumu un atpūtas zonu Babītes stacijas apkārtnē, piedāvājot apmeklētājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, ieskaitot pasākumu rīkošanu; stādījumus veidot kā botānisku kolekciju ar atbilstošu statusu, piepildot to ar izglītojošām un atraktīvām aktivitātēm.

 2.6. Iecerētā ainaviskā objekta „Pūpes parks” un mājas lapas pupe.lv nosaukumos iedzīvināt un no aizmirstības izcelt apvidus vēsturisko nosaukumu Pūpe.

3.nodaļa. Biedrības uzdevumi.

 3.1. Veicināt Babītes pagasta sakoptību, vairot tā atpazīstamību un pievienoto vērtību.

 3.2. Radīt iespēju līdzdarboties kolekcionāriem, sabiedriski aktīviem cilvēkiem un citiem vietējiem interesentiem, iniciējot interešu grupu un citu aktivitāšu veidošanos, kā arī rosināt sadarbībai uzņēmējus.

 3.3. Koordinēt dažādu fizisko un juridisko personu darbību Biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē.

 3.4. Minēto mērķu un uzdevumu īstenošanai Biedrība veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem, līdzfinansējumiem un ziedojumiem.

                4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kļūstot par biedru.

 4.2. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona, kļūstot par biedru – juridisko personu. Biedrībā to pārstāv juridiskās personas pilnvarota persona, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā pārējiem Biedrības biedriem.

 4.3. Uzņemšanas nosacījumi, pieteikuma forma un tam klāt pievienojamo dokumentu saraksts, kā arī izstāšanās un izslēgšanas kārtība ir noteikta Biedrības valdes apstiprinātā Nolikumā par dalību biedrībā.

 4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

 4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

 4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja ir konstatēti šādi pārkāpumi:

      - rupji statūtu, nolikumu un citu Biedrības saistošo noteikumu pārkāpumi;

      - kopsapulces un valdes lēmumu, savu pienākumu un uzņemto saistību tīša

          nepildīšana;

      - necieņa vai apzināta kaitniecība attiecībā pret Biedrības darbu un mantu;

      - Biedrības mērķu un uzdevumu diskreditācija.

 4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju izslēdzamajam biedram valde paziņo rakstveidā 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.  

                              5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

      - piedalīties Biedrības pārvaldē;

      -.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības

          institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

      - piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par

         Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 5.2. Biedrības biedru pienākumi:

      - ievērot Biedrības Statūtus un citus saistošos noteikumus;

      - piedalīties Biedrības pārvaldes institūciju lēmumu īstenošanā;

      - pildīt uzticētos uzdevumus Biedrības mērķu sasniegšanā;

      - popularizēt Biedrības darbību, celt tās prestižu;

      - saudzēt Biedrības īpašumu;

      - cienīt savu un citu biedru darbu un laiku;

      - ziņot par izmaiņām personas datos.

 5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu, saņemot viņa  piekrišanu.

 5.4. Biedru publiskai rīcībai vai publicitātei plašsaziņas līdzekļos Biedrības vārdā jāpamatojas uz Biedrības statūtiem un citiem saistošajiem dokumentiem, valdes lēmumiem, kā arī biedru pilnsapulcēs akceptētām nostādnēm. Cita veida personīgā viedokļa publiska paušana bez Biedrības pilnvarojuma nav Biedrībai saistoša.

                              6.nodaļa. Biedrības lēmējinstitūcija.

 6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedrības biedru kopsapulce.

 6.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.

 6.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

 6.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 6.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, biedriem par to izziņojot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces, informējot biedrus par darba kārtības jautājumiem..

 6.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.

 6.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā ar šo pašu darba kārtību tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 6.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 6.9.  Biedru kopsapulces ekskluzīvā kompetence ir:

      -  apspriest un pieņemt statūtus, kā arī grozījumus un papildinājumus tajos;

      -  ievēlēt Biedrības valdi un noteikt tās struktūru (izņemot pirmo valdi, kas noteikta,

         dibinot Biedrību);

      -  apstiprināt Biedrības simboliku;

      -  lemt par Biedrības reorganizāciju;

      -  lemt par Biedrības likvidāciju.

 6.10. Pārējā Biedrības darbības vadība tiek deleģēta tās valdei.

                              7.nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija.

 7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuras sastāvu un amatu struktūru nosaka biedru kopsapulce.

 7.2   Biedrības dibinātāji izveido pirmo valdi un izlemj amatu sadalījumu. 

 7.3. Valde darbojas 2 (divu) valdes locekļu sastāvā, kas ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

 7.4. Pirmā (Biedrības dibināšanas) valde var darboties, līdz beidzas tās pilnvaras.

 7.5. Katru nākamo biedrības valdi ievēl Biedrības biedru kopsapulce, nosakot arī valdes struktūru un ievēlēšanas termiņu.

 7.6. Valdes pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi.

 7.7. Valdes pilnvaras izbeidzas, ja:

     - izbeidzas ievēlēšanā noteiktais termiņš;

     - kāds valdes loceklis nespēj pildīt savus pienākumus;

     - kāds valdes loceklis izstājās no valdes vai Biedrības;

     - biedru kopsapulce atsauc kādu valdes locekli.

 7.8. Nepilnā sastāvā valde drīkst darboties ne ilgāk kā vienu kalendāro mēnesi, tā

laikā jāievēl jauna valde.

 7.9. Valdi iepriekšējā sastāvā var pārvēlēt neierobežoti ilgi.

 7.10. Valde ir tiesīga biedru kopsapulces noteiktā kārtībā rīkoties ar Biedrības līdzekļiem.

 7.11. Valde ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus par biedru uzņemšanu un izslēgšanu.

 7.12. Valde vada visu Biedrības darbību, ievērojot Biedrības statūtus un spēkā esošos likumdošanas aktus.

 7.13. Valdes pieņemtie lēmumi un rīkojumi ir spēkā, ja tie pieņemti valdes sēdē. Sēdes norisi protokolē.

 7.14. Valde lēmumus var pieņemt, ja par tiem balso vairāk par pusi no valdes locekļiem, divu valdes locekļu gadījumā – vienbalsīgi.

 7.15. Valdes lēmumus var pārsūdzēt biedru kopsapulcē, ja 1/10 (viena desmitā daļa) no Biedrības biedriem valdei vai kādam no valdes locekļiem iesniedz tādu priekšlikumu. Tādā gadījumā valdei vai kādam tās loceklim jāsasauc biedru kopsapulce viena mēneša laikā.

                              8.nodaļa. Revīzijas institūcija.

 8.1.  Revīzijas institūciju ievēl un tās struktūru nosaka Biedrības biedru kopsapulce.

 8.2.  Revīzijas institūcija:

     -  veic Biedrības mantas un finanšu revīziju;

     -  dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu;

     -  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu.

 8.3. Revīzijas institūcijas funkcijas Biedrībā veic revidents. Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis.

 8.4.  Revidenta pilnvaru termiņš ir 3 gadi.

 8.5. Biedrības finanšu apgrozījumam atskaites periodā pārsniedzot Ls 25’000, Biedrības gada pārskatu biedru kopsapulce apstiprina tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

                              9.nodaļa. Biedrības likvidācija.

 9.1.  Biedrības darbība tiesiski tiek izbeigta:

     - ar biedru kopsapulces lēmumu;

     - ar tiesas spriedumu;

     - uzsākot Biedrības bankrota procedūru;

     - biedru skaitam samazinoties līdz vienam.

 9.2. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir tiesīgs, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) biedru.

 9.3.  Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija. To veic atbilstoši biedru kopsapulces lēmumam vai tiesas spriedumam.

 

  Biedrības “Pūpe”

       valdes locekļi:                                                                         A. Orlovskis

                                                                                                           E. Heniņa