Literatūra

Šeit doti avoti, no kuriem smelta informācija Babītes stacijai tuvākas un tālākas apkārtnes vēstures pētījumos. Tie tāpat var kalpot kā ieteicamā literatūra arī citiem interesentiem.

 

PUBLICĒTIE AVOTI UN LITERATŪRA

Adamovičs L. Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks: 1710-1740. Rīga,1933.

Aizvestie: 1941.gada 14.jūnijs. 2. papildin. izd. Rīga, 2007.

Aizvestie: 1949.gada 25.marts. Rīga, 2007.

Atskaņu hronika. Ditleba Alnpeķes „Rīmju hronika”. Rīga, 1936.

Barzdēviča M. Rīgas pilsētas un tās apkārtnes teritoriālā attīstība un zemes izmantošana pēc 1621.-1710.g. kartogrāfiskajiem attēliem : promocijas darbs. Rīga, 2004.

Barzdēviča M. Rīga zviedru laika kartēs un plānos. Rīga, LVI apgāds, 2011.

Barzdeviča M. Rīgas 17. gs. kartogrāfisko attēlu izmantošana pilsētas vēstures izpētē 18.-20. gs. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, 1998.g. 3.numurs.

Belte P. Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētas un apkārtne. Rīga, 1935.

Bērziņš J. (atb.red.) Latvija 19.gadsimtā: vēstures apceres. Rīga,2000.

Bērziņš V. (atb.red.) 20.gadsimta Latvijas vēsture. I,II. Rīga,2000,2003.

Biļķins V. Indriķa hronikas autors. Mīts un patiesība. Upsala, 1900

Biļķins V. Kuršu brīvības cīņas. Rīga, 1936.

Biļķins V. Zemgaliešu cīņas ar bīskapiem un ordeni. Rīga, 1936.

Bodeckers  Chronik Livländischer und Rigischer Ereignisse 1593-1638,bearb.von J.G.L. Napiersky. Riga,1890.

Branks V. Gājiens pret Nāvi: strēlnieku stāsti. R, 1932.

Broce J.K. Zīmējumi un apraksti. 1.-3. Sēj. Rīga,1992.,1998.,2002.

Bruiningk H.v., Busch N./Hrsg. Livländische Güterkunden (aus den Jahren 1207 bis 1545). Bd. 1.-2. Riga,1908-1923.

Buchholtz A., Bulmerincq A. Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte der Stadt Riga 1710-1740. Bd. 1.-3. Riga, 1902-1906.

Bulmerincq A./Hrsg. Vier Bücher der Landfogtei der Stadt Riga. Bd. 1.-3. Riga, 1923-1931.

Bunge F.G. u.a./ Hrsg. Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Abteilung I. Bd.1.-12., Abteilung II. Bd. 1.-2. Reval,Riga,Moskau, 1853-1914.

Bunge F,G./Hrsg. Monumenta Livoniae Antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und Aufsatzen, welche zur Erläuferung der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands dienen. Bd. 1.-5. Riga,Dorpat,Leipzig,1835-1847.

Caune A. (sast.) Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga,1998.

Caune A. Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes. Rīga,1998.

Caune A. Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem. Rīga, LVI apgāds, 1998.

Caune A., Ose I. Latvijas 12.gs.beigu-17.gs. vācu piļu leksikons. Rīga,2004.

Caune A.,Ose I.  Latvijas viduslaiku mūra baznīcas: 12.gs.beigas-16.gs.sākums: enciklopēdija. Rīga,2010

Der Grosse Schwedische Kataster in Livland 1681-1710. Kartenband von Edgars Dunsdorfs. Melbourne,1974.

9. Rēzeknes kājnieku pulka  GAITAS no 1919.g.9.augusta līdz 1922.g.9.augustam. Aprakstījuši kapteinis Gravelsins un virsl. Sudrabs. Rīga, 1923.

Ducmane K. Nauda Latvijā. Rīga,1995.

Dunsdorfs E. „Der grosse schwedische Kataster in Livland 1681-1710. Melbourne,1974

Dunsdorfs E. Latvijas vēsture 1600-1710. Daugava,1962.

Dunsdorfs E. Latvijas vēsture 1710-1800.Daugava,1973.

Dunsdorfs E. Lielvidzemes kartes 17. Un 18. gadsimtenī. Melburna,1986.

Dunsdorfs E. Piektaļas karte. Rīgas patrimoniālapgabals 17.g.s// Lielvidzems kartes: 17.un 18.gadsimtenī. -Melburna : Kārļa Zariņa fonds, 1986.

Dunsdorfs E. Senie stāsti.Melburna,1955.

Dunsdorfs E. Vidzemes 1638.gada arklu revīzija: Latviešu novadi. Latvijas vēstures avoti. 4.sēj. Rīga,1038-1941.

Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture 1500-1600. Daugava,1964.

Eglīte B. Rīga maksā. Rīga, 2001.

Enciklopēdija katrai ģimenei „Tava labākā grāmata par Latviju”. Rīga, 1999.

Endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi. I d. 1.,2. Sēj. Rīga, 1956, 1961.

Firmenregister der Stadt Riga. Riga, 1880.

Graudonis J. Arheoloģiskie pieminekļi Rīgas rajonā. Rīga,1996.

Illustrierter Führer durch Riga. Bearbeitet von C. Mettig. Riga, 1914.

Indriķa hronika. Tulk. A, Feldhūns . Ē. Mugurēviča  priekšv. un koment. Rīga 1993.

Indriķa Livonijas  chronika. Rīga, 1936.

Jakovļeva M., Mieriņa A. Robežas un administratīvais iedalījums Latvijas teritorijā 18. gs. Latvijas zemju robežas 1000. gados. Red. Caune A.- Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.- 134.lpp.

Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. Latvijas armijas augstākie virsnieki: 1918-1940. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga,1998.

Jenšs J. Vidzemes krogi XVII gadsimtenī. Valsts arhīva raksti. Sērija B: Pētījumi. I. Rīga,1935.

Korsaks P., Kušķis G. Ceļā uz neatkarību: brīvības cīņu pieminekļi. Rīga, 1997.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri: biogrāfiska vārdnīca. Rīga,1995.

Latviešu strēlnieki. Latviešu veco strēlnieku vēsturisko dokumentu un atmiņu krājums. 1.-7. Rīga,1935-1940.

Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas. Izlase. A. Ancelāne (sast.). Rīga,1991.

Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas. Izlase. A. Ancelāne (sast.). Rīga, 1989.

Latvija Otrajā Pasaules karā (1939-1945). Rīga,2008.

Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920: enciklopēdija. Rīga,1999.

Latvijas daba. Enciklopēdija „Latvija un latvieši”. Rīga, 1997.

Latvijas dzelzceļam – 80. Rīga, 1999.

Latvijas dzelzceļi 1918-1938. 1.daļa. Rīga, 1938.

Latvijas dzelzceļi 1918-1938.2.daļa. ASV,1978.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. Rīga, 1968.

Latvijas senākā vēsture: 9.gadu tūkstotis pirms Kristus-1200.gads. Rīga,2001.

Latvijas vēstures atlants. Rīga,1998.

Latvju enciklopēdija. 2 sēj. Stokholma, 1952-1953.

Liepiņa Dz. Agrārās attiecības Rīgas lauku novadā vēlā feodālisma posmā (17.-18. gs.). Rīga,1962.

Liepiņa Dz. Vidzemes zemnieki un muiža 18. gs. Pirmajā pusē. Rīga,1983.

Likumi, instrukcijas un rīkojumi lauku pašvaldības darbiniekiem. Pielikums: Latvijas pagastu un apriņķu apraksti. LETA, 1928.

Lismanis  J. 1915-1920 kauju un kritušo karavīru piemiņai. Pirmā Pasaules kara un Latvijas atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga, 1999.

Maldups A. Apriņķu un pagastu apraksti. Rīga, 1937.

Mugurēvičs  Ē. Ģeogrāfiskais traktāts „Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13. gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1995. Nr.7/8.

Nomalis S. Vidzemes un Latgales purvu apskats.- Rīga: Zemes bagātību pētīšanas institūta izdevums, 1943.

Ozoliņa Dz. Rīgas pilsētas pašvaldības muižiņu parcelēšanas jautājumā. 19gs. beigas-      20. gs. sākums// Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 3 sēj. Atb. red. Caune A.- Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2001.

Pāvulāns  V. Satiksmes ceļi Latvijā  XIII-XVII gs. Rīga,1971.

Peniķis M. (virsred.) Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. 1.-2. sēj. 3.izd. Rīga, 2005.

Pētersone P. Jakobs Bekers un zirgu pasta sākumi Vidzemē 17. gadsimtā // Latvijas Arhīvi Nr.3-4, 1996.

Pūka T., Zunde R., Zunde I. Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei. Rīga, 2010.

Rīga kā Latvijas galvaspilsēta. Rīga, 1932.

Rigasches Adress-Buch fur 1864/65. – Riga : N. Kymmel, 1864.- 227. S.

Rigasches Adress-Buch fur 1868/69. – Riga : N. Kymmel, 1869. – 376. S.

Rigasches Adress-Buch fur 1877. – Riga : N. Kymmel, 1877. – XX, 322. S.

Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos. Rīga, 2000.

Rokasgrāmata ekskursiju vadītājiem. Rīgas apkārtne. Rīga, 1934.

Rusovs B. Livonijas hronika. Rīga,1926.

Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. Rīga, 1935.

Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / Atb. red. Andris Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 1.-1998; 2.-2000; 3.-2001; 4.-2003; 5.-2005; 6.-2009.

Senās Latvijas vēstures apraksti. Rīga, 1937.

Siliņš M. Latviešu Indriķa kronika. Rīga, 1883.

Spekke A. Baltijas jūra senajās kartēs. Stokholma, 1959.

Spekke A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga, 1995.

Strods H. Latvijas lauksaimniecības vēsture: No v vissenākiem laikiem līdz 20. gs. 90. gadiem. Rīga, 1992.

Strods H. „Latvijas lauksaimniecības vēsture” (Degvīna plūdos – par krogu vēsturi),R.1912

Šterns  I. Latvijas vēsture 1180-1290. Krustakari. Rīga, 2002.

Šterns I. Latvijas vēsture 1290-1500. Rīga, 1997.

Švābe A. Latvijas vēsture 1800-1914.. Daugava, 1958.

Teivans A. Latvijas lauku krogi un ceļi. Stokholma: Māksla, 1995.

Valsts dzelzceļi pirmajos 10 darbības gados. Rīga, 1929.

Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture 8500.g.pr.Kr.-1200.g.pēc Kr. Rīga 1998.

Vētra M. Div’Dūjiņas. Romāns. Apgāds Artava. Rīga, 1991.

Vidzemes pagastu pašvaldības. Iekšlietu ministrijas Pašvaldības departamenta izdevums, 1937.

Vilīte V. Olaines pagasts. Ceļojums no Žagarkroga līdz Šulca un Bluku krogam. Olaines vēstures un mākslas muzejs, 2008.

Villeruša V. Gājums. „Kabata”, 1994.

Wertheimer F. Lettischer Bauern-Krug Kurlands und Dunafront. 1916.