Tapšanas vēsture

   Babītes novada valde 2012.gada 25. janvāra sēdē ir piekritusi nodot savu zemes gabalu biedrībai bezatlīdzības lietošanā publiska parka izveidei, pamatojoties uz Likuma Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 5. panta 2.4.1 punktu, un ir uzdevusi attiecīgajām pašvaldības institūcijām sagatavot zemesgabala patapinājuma līgumu.

   2012.gada 1.februārī ir noslēgts Patapinājuma līgums ar Babītes novada domi par tai piederošā zemes gabala „Zaļumi” ar kadastra numuru 8048 004 0355 un kopējo platību 0.8443 ha nodošanu biedrībai „Pūpe” bezatlīdzības lietošanā publiska dendroloģiska parka izveidošanai, kā arī ir ticis abpusēji parakstīts zemesgabala nodošanas – pieņemšanas akts.

   Biedrība, apzinoties savu nepelnošas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kā arī nepieciešamību pēc finanšu piesaistes parka izveidei, intensīvi strādā pie projektu sagatavošanas dalībai konkursos uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Pirmais izstrādātais projekts negūst atbalstu Pierīgas Partnerībā, nākamie 3 projekti Pierīgas Partnerībā tiek atbalstīti, taču negūst atbalstu Lauku atbalsta dienestā. Tomēr uzkrātā negatīvā pieredze izrādās auglīga un beidzot nāk arī atbalsts.

   2013. gada 20. decembrī biedrības „Pūpe” izstrādātais projekts „Publiska skvēra izveide Babītē” atzīts par atbilstošu publiskā finansējuma saņemšanas kritērijiem biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā. Projekts iesniegts Lauku atbalsta dienestā finansējuma iespēju izvērtēšanai.

   Biedrības izsludinātajā skvēra labiekārtošanas cenu aptaujā 5 dārzu ierīkošanas firmu un arhitektu biroju starpā par uzvarētāju tiek atzīta SIA AB Daiļdārznieks.

   2014. gada 29. janvārī Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvalde pieņem lēmumu Nr. 04.6-11/14/274 par biedrības izstrādātā projekta Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē” iesnieguma apstiprināšanu.

   2014. gada 11. februārī ar SIA „AB Daiļdārznieks” ir noslēgts līgums Nr. 1/2014 par veicamajiem darbiem, apmaksas kārtību, pušu saistībām un atbildību, īstenojot projektu Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē”, kā arī ir saņemts koriģētais darba izmaksu rēķins saskaņā ar LAD apstiprināto darbu izmaksu tāmi.

   2014. gada 25. februārī Valsts kasē eksistējošajam biedrības kontam ir piesaistīts jaunais projekts Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē”. Tiek iesniegts Priekšapmaksas pieprasījums Lauku atbalsta dienestā.

    Biedrības kontā tiek ieskaitīts publiskais finansējums un tas tiek pārskaitīts SIA AB Daiļdārznieks.

    2014. gada maijā sākas darbi pie skvēra izveides atbilstoši izstrādātajam projektam, saskaņā ar konkursa noteikumiem un noslēgto skvēra labiekārtošanas līgumu.