Juridiskā bāze

Zemes gabala novietne

Zemes gabala "Zaļumi" robežu plāns - titullapa un plāns

10.09.2011.  Tiek nodibināta biedrība "Pūpe".
03.10.2011.  Biedrība tiek reģistrēta Lauku atbalsta dienestā (LAD).

26.10.2011.  Babītes novada dome atbalsta biedrības iecerei veidot dendroparku un izsaka gatavību (2011.gada 26. oktobra sēdes protokola pielikums Nr. 16) iznomāt šai vajadzībai pašvaldībai piederošu zemes gabalu „Zaļumi” ar kadastra numuru 8048 0040 355.

27.10.2011.  Sabiedriskā labuma komisija sniedz atzinumu Nr.18-2011/291 (saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu”10.panta 2.2 daļu) par to, ka biedrība "Pūpe" atbilst sabiedriskā labuma organizācijas statusam.
03.11.2011.  Ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.8.14-6/76086 biedrībai „Pūpe” tiek piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā – pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Šajā sakarā biedrība lūdz Babītes novada domi izvērtēt iespēju nodot minēto zemes gabalu bezatlīdzības lietošanā, nomas līguma vietā slēdzot patapinājuma līgumu. Šo darbību attiecībā uz sabiedriskā labuma organizācijām atļauj Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5.panta 2.4.1. punkts. Tas ļautu biedrībai pieejamos līdzekļus maksimāli izlietot parka infrastruktūras izveidei un labiekārtošanai. Tas saskan ar Likuma Par pašvaldībām 15.panta 2.punktu, kur starp pašvaldības autonomajām funkcijām minēta parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. 

13.12.2011.   Tiek aizsākta konsultatīva sarakste ar Japānas vēstniecību Latvijā (Z. Stankēviča-Mača)

25.01.2012.   Babītes novada dome piekrīt nodot savu zemes gabalu biedrībai bezatlīdzības lietošanā publiska parka izveidei, un ir uzdevusi attiecīgajām pašvaldības institūcijām sagatavot zemesgabala patapinājuma līgumu.

01.02.2012.   Tiek noslēgts Patapinājuma līgums ar Babītes novada domi par tai piederošā zemes gabala „Zaļumi” ar kadastra numuru 8048 004 0355 un kopējo platību 0.8443 ha nodošanu biedrībai „Pūpe” bezatlīdzības lietošanā publiska dendroloģiska parka izveidošanai, kā arī ir tiek abpusēji parakstīts zemesgabala nodošanas – pieņemšanas akts. Oriģināli pie biedrības "Pūpe" un pašvaldībā.

2012. gada pavasarī tiek sagatavots 1. projekts - "Dendroparka "Pūpes parks" galveno reljefa elementu izveidošana ar teritorijas sagatavošanu, dīķa rakšanu un laukakmeņu izvietošanu". Tas tiek iesniegts EZF atbalsta programmā 12.05.2012., taču tiek noraidīts ar LAD lēmumu 07.09.2012..

2012. gada maijā arhitektu birojs SESTAIS STILS pabeidz Pūpes parka Tehniskā projekta izstrādi (Ē. Zīle). 2012. gada 9. maijā tas tiek saskaņots ar Babītes novada Būvvaldi un Babītes novada Domes priekšsēdētāju A. Enci.

2012. gada rudenī tiek sagatavots 2. projekts - "Dendroparka "Pūpes parks" tehnisko projektu izstrāde" un iesniegts ELFLA atbalsta programmā. Šis projekts tiek noraidīts PP.

2012. gada rudenī tiek sagatavots 3. projekts - "Atpūtas zonas izveide Babītē ar dīķi un saliņu". Projekts tiek iesniegts EZF atbalsta programmā 27.12.2012., tiek atbalstīts PP, taču noraidīts ar LAD lēmumu 08.03.2013.

  Tiek saņemta Babītes pašvaldības atbilde uz biedrības valdes 2013. gada 25. jūnija iesniegumu - ar 2013. gada 4. jūliju datēts Babītes novada pašvaldības lēmums Nr. 2-43/1646 „Par nekustama īpašuma nodokli”. Pamatojoties uz likuma „Par NĪN” 1. panta 2. punktu nekustamais īpašums „Zaļumi” ar kadastra nr. 8048-004-0355 netiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli. Saskaņā ar to 2013. gada 13. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-2624 un aprēķins tiek anulēti.

12.08.2013.  Pierīgas Partnerības izsludinātajam projektu konkursam uz Eiropas fondu līdzfinansējumu tiek iesniegts projekts „Publiska skvēra izveide Babītē”.

20.12.2013.  Biedrības „Pūpe” izstrādātais projekts „Publiska skvēra izveide Babītē” atzīts par atbilstošu publiskā finansējuma saņemšanas kritērijiem biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā. Projekts iesniegts Lauku atbalsta dienestā finansējuma iespēju izvērtēšanai.

29.01.2014.  Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvalde pieņem lēmumu Nr. 04.6-11/14/274 par biedrības izstrādātā projekta Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē” iesnieguma apstiprināšanu. Projekta realizācijas laiks 13.09.2013. - 15.12.2014. ELFLA līdzfinansētā projekta dokumentācija - pie biedrības "Pūpe", Lauku atbalsta dienestā LAD un Pierīgas Partnerībā PP.

11.02.2014.  Tiek noslēgts līgums Nr. 1/2014 ar cenu aptaujā (5 dārzu ierīkošanas firmu un arhitektu biroju starpā) uzvarējušo SIA "AB Daiļdārznieks" par veicamajiem darbiem, apmaksas kārtību, pušu saistībām un atbildību, īstenojot projektu Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē”, kā arī ir saņemts koriģētais darba izmaksu rēķins saskaņā ar LAD apstiprināto darbu izmaksu tāmi (par topogrāfisko uzmērījumu veikšanu, apstādījumu shēmu izstrādi un skvēra labiekārtošanas darbu veikšanu).

25.02.2014.  Valsts kasē eksistējošajam biedrības kontam tiek piesaistīts jaunais projekts Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē”. Tiek iesniegts Priekšapmaksas pieprasījums Lauku atbalsta dienestā. Biedrības kontā tiek ieskaitīts publiskais finansējums un tas tiek pārskaitīts SIA AB Daiļdārznieks.

Ziemas apstākļi un zema diennakts vidējā gaisa temperatūra kavē lauku darbu norisi, tāpēc tiek nolemts lūgt pagarināt projekta realizācijas termiņu.

2014. gada 15. decembrī starp biedrību un darbu veicēju SIA "AB Daiļdārznieks" tiek noslēgts darbu nodošanas-pieņemšanas akts, apzināti iekavētie darbi un sastādīta SIA "AB Daiļdārznieks" atlikto darbu izpildes garantija Nr. 1/12 un tiek iesniegts lūgums LAD pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 30.04.2015.

28.01.2015. tiek saņemts LAD Lēmums Nr. 04.1 - 11/15/307  par grozījumiem projektā Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē” - ar kuru projekta realizācijas termiņš tiek pagarināts līdz 30.04.2015.

30.04.2015.   Tiek parakstīts Atlikto darbu nodošanas-pieņemšanas akts.

27.08.2015.   LAD pārbaude objektā atklāj nelielus trūkumus.

10.09.2015.   LAD Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecākā referente E. Valaine apliecina projekta veiksmīgu pabeigšanu.