Priekšvēsture

   Ideja par parka izveidi ir briedusi daudzu gadu gaitā, apkopojot personīgās ieceres ar daudzos pasaules dārzos noskatītām idejām, izlasot neskaitāmas grāmatas par dažādu dārzu aprakstiem, to veidošanas stiliem un metodēm, cenšoties savu zināšanu, pieredzes un gaumes robežās izveidot savu parka vīziju, savu Likteņdārzu. Iegūtā izglītība un zināšanas ģeogrāfijā, botānikā un ainavu arhitektūrā deva to svaru, lai noturētu šos sapņus racionālos rāmjos, lai jau pieejamos un arī potenciālos resursus strukturētu reālajos apstākļos, bet tomēr ar domu pacelties tiem pāri. Vēl jau spārnoja arī cerība, ka šī iecere varētu aizraut vai vismaz interesēt citus, iedvesmojot uz līdzdarbību un atbalstu.

   Jau pirmās biedrības "Pūpe" aktivitātes ir saistītas tieši ar ideju par publiska parka izveidi. Biedrības dibinātāji ir gatavi investēt parka izveidei sev piederošas apjomīgas augu kolekcijas, ieguldīt tajā savas zināšanas, pieredzi un darbu. Parka veidošanas iecere sākotnēji saskarās ar grūtībām atrast piemērotu vietu, kas būtu ērti sasniedzama gan parka veidotājiem un uzturētājiem, gan potenciālajiem lietotājiem. Brīvo privāto zemju īpašnieki nav gatavi investēt savu zemi nepelnošā projektā. Toties 2011. gada 26. oktobrī ideja gūst pārliecinošu atbalstu Babītes novada pašvaldībā kā gatavība iznomāt brīvu zemes gabalu aizaugušu bijušo ģimenes mazdārziņu teritorijā, tiešā ciemata centra, Babītes stacijas un Rīgas sabiedriskā transporta tuvumā. 

    2012.gada 25. janvāra sēdē Babītes novada valde piekrīt nodot savu zemes gabalu biedrībai "Pūpe" bezatlīdzības lietošanā publiska parka izveidei, pamatojoties uz Likuma Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 5. panta 2.4.1 punktu, un uzdod attiecīgajām pašvaldības institūcijām sagatavot zemesgabala patapinājuma līgumu.

   2012.gada 1.februārī tiek noslēgts Patapinājuma līgums ar Babītes novada domi par tai piederošā zemes gabala „Zaļumi” ar kadastra numuru 8048 004 0355 un kopējo platību 0.8443 ha nodošanu biedrībai „Pūpe” bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem publiska dendroloģiska parka izveidošanai, kā arī tiek abpusēji parakstīts zemesgabala nodošanas – pieņemšanas akts.

   Biedrība, apzinoties savu nepelnošas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kā arī nepieciešamību pēc finanšu piesaistes parka izveidei, intensīvi strādā pie projektu sagatavošanas dalībai konkursos uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Pirmais izstrādātais projekts negūst atbalstu Pierīgas Partnerībā, nākamie 3 projekti Pierīgas Partnerībā tiek atbalstīti, taču negūst atbalstu Lauku atbalsta dienestā. Tomēr uzkrātā negatīvā pieredze izrādās auglīga un beidzot nāk arī atbalsts.

   2013. gada 20. decembrī biedrības „Pūpe” izstrādātais projekts „Publiska skvēra izveide Babītē” atzīts par atbilstošu publiskā finansējuma saņemšanas kritērijiem biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā. Projekts iesniegts Lauku atbalsta dienestā finansējuma iespēju izvērtēšanai.

   Biedrības izsludinātajā skvēra labiekārtošanas cenu aptaujā 5 dārzu ierīkošanas firmu un arhitektu biroju starpā par uzvarētāju tiek atzīta SIA AB Daiļdārznieks.

   2014. gada 29. janvārī Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvalde pieņem lēmumu Nr. 04.6-11/14/274 par biedrības izstrādātā projekta Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē” iesnieguma apstiprināšanu.

   2014. gada 11. februārī ar SIA „AB Daiļdārznieks” ir noslēgts līgums Nr. 1/2014 par veicamajiem darbiem, apmaksas kārtību, pušu saistībām un atbildību, īstenojot projektu Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē”, kā arī ir saņemts koriģētais darba izmaksu rēķins saskaņā ar LAD apstiprināto darbu izmaksu tāmi.

   2014. gada 25. februārī Valsts kasē eksistējošajam biedrības kontam ir piesaistīts jaunais projekts Nr. 13-04-LL37-L413201-0000024 „Publiska skvēra izveide Babītē”. Tiek iesniegts Priekšapmaksas pieprasījums Lauku atbalsta dienestā.

    Biedrības kontā tiek ieskaitīts publiskais finansējums un tas tiek pārskaitīts SIA AB Daiļdārznieks.

    2014. gada maijā sākas darbi pie skvēra izveides atbilstoši izstrādātajam projektam, saskaņā ar konkursa noteikumiem un noslēgto skvēra labiekārtošanas līgumu.